Általános Szerződési Feltételek

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Felek jelen megállapodás aláírásával partnerséget hoznak létre abból a célból, hogy a Szolgáltató tulajdonában lévő http://www.betterjob.hu/ internetes portálon együttműködésükkel internetes állásportál adatbázist bővítsenek.

1.1. Jelen megállapodásban a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy a Megrendelő adatai és egyéb információi megjelenjen a regisztrált partnerek között a Szolgáltató saját weboldalán.

1.2. A Szolgáltató a saját weboldalán egyedi felhasználónévvel és jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosít a Megrendelő részére, aminek segítségével a Megrendelő a saját hirdetéseit jelen megállapodás szerinti elhelyezheti.

2. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA

2.1 Megrendelő a Betterjob aktuális árlistáját megtekintette, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásért az - általa kiválasztott és megjelölt felhasználói kategória („álláshirdetés”, „adatbázis hozzáférés”, „előszűrés, kiemelés, előresorolás” stb.) szerint - érvényes díjszabás szerinti térítést köteles fizetni. A betterjob és a megrendelő közös megegyezéssel új árlista kibocsátásáról dönthet. Az új árlista kibocsátása a már megrendelt tételeket nem érinti.

3. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Szolgáltató jogosult a megjelentetni kívánt partneri adatok tartalmát ellenőrizni. Ha a Megrendelő által leadott partneri adatlap nem felel meg a honlap szerkesztői által támasztott követelményeknek, erre őt a Szolgáltató írásban, az ok megjelölésével köteles figyelmezteti.

3.2. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által közölt adatokat 3. félnek kiadni kereskedelmi adatbázisok szervezése, illetve marketing- tevékenység céljából. A Megrendelő által közölt adatok: cégnév, kapcsolattartó neve, postacím, telefonszám, email cím, céges honlap címe.

3.3. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő részére rendszeres és időközi hírleveleket és egyéb üzeneteket küldeni.

3.4. A Szolgáltató köteles a Megrendelő részére jelen szerződésbe foglalt partnerségi viszony idejére egyedi felhasználónévvel és jelszóval védett adminisztrációs felületet biztosítani, amelyen keresztül a Megrendelő a hirdetéseit teljes körűen menedzseli, kezeli és felügyeli.

3.5 Az adminisztrációs felület jogszerű használatát és hibátlan működését a Szolgáltató szavatolja. Az adminisztrációs felület esetleges meghibásodását – észlelés esetén – a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul közölni. Az észlelt meghibásodás késedelmes közléséből fakadó károkért és a kiesett hirdetési időért a Szolgáltató nem felel.

4. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A feltöltött reklámanyag nem tartalmazhat jó erkölcsbe, törvénybe, vagy hatályos jogszabályba ütköző (pl.: pornográf, uszító) mozgó- vagy állóképet, hangot, feliratot és nem sértheti harmadik személy (pl. szerzői) jogát.

4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőt nem mentesíti a jelen megállapodás 2. pontjában írt ellenérték megfizetése alól az, ha a jelen megállapodásban írt szolgáltatásokat jelen megállapodás időtartama alatt saját akarat-elhatározásából vagy neki nem felróhatóan nem veszi igénybe. A Szolgáltató a jelen megállapodásban írt szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja a Megrendelőnek jelen megállapodás időtartama alatt.

4.3. Amennyiben a Megrendelő több természetes és/vagy jogi személyt jelent, az általa aláírt szerződések és kötelezettségvállalások egyenként és egyetemlegesen is kötelező érvényűek.

5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

5.1. A Szerződés csak akkor válik érvényessé, ha azt a Betterjob arra felhatalmazott vezetője ellenjegyezte.

5.2. A Szerződés határozatlan időtartamú, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad érvényben

6. DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Szolgáltató a szolgáltatásról szóló számláit 15 napos fizetési határidő biztosításával állítja ki. A díjak az előfizetési időszaktól függetlenül mindig előre, egy összegben fizetendők. Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésének sem pénzügyi, sem adminisztratív akadálya nincs. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá köteles a behajtással kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget (pl. postaköltség, illetékek, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) is megtéríteni. Pénz visszafizetési garancia nincs az előre kifizetett keretet vissza nem utalja a Betterjob.

6.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megrendelő a jelen pontban rögzített díjakat a szolgáltató részére határidőben nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató jogosult a Megrendelő profilját korlátozni, inaktív állapotba helyezni, illetve profilját törölni.

7. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

7.1. A Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás mindenben alkalmas legyen a szerződésszerű teljesítésre.

7.2. Abban az esetben, ha a szolgáltatás hozzáférhetetlensége egyik félnek sem felróható okból (különösen a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban lévő tárhely-szolgáltató működési körén belül) következik be, arra az időtartamra, amely időtartam alatt a Megrendelő hirdetései nem érhetők el, arra az időre a Szolgáltató nem jogosult szolgáltatási díjra. Ilyen esetben a kiesett szolgáltatási idővel köteles meghosszabbítani a jelen megállapodás lejárati dátumát vagy a kieső idő arányában a következő díjfizetési időszak szolgáltatási díját csökkenti.

7.3. A Szolgáltató mentesül a Megrendelő adatainak, hirdetéseinek félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. A Megrendelő vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja a Szolgáltatót a fentiek bármilyen előfordulása esetén.

7.4. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, szabad mérlegelése szerint a Megrendelő adatainak, hirdetéseinek internetre helyezését elutasítsa. Az elutasítás tényét haladéktalanul közli a Megrendelővel.

7.5. A Megrendelő vállalja, hogy az általa feladott információkban, hirdetésben nem közöl elérhetőséggel kapcsolatos információkat pl.. telefonszám, E-mail cím, weboldal link stb.

7.6. A Megrendelő vállalja, hogy mentesíti és kártalanítja a Szolgáltatót a fentiek bármilyen előfordulása esetén.

7.7. Jelen Szerződés tartalmazza a teljes megállapodást a felek között a benne foglalt ügyre nézve, és hatálya felülmúl, illetve érvénytelenít minden korábbi kommunikációt, képviseletet, garanciavállalást és szerződést, amely a Felek között akár szóban, akár írásban köttetett

8. TILTOTT FELHASZNÁLÁS ÉS INTERNET ETIKETT

8.1. A Megrendelő tiszteletben tartja, hogy a Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag jogszerű célok érdekében helyezi az internetre. Nem használhatja azokat vagy azok elemét, és nem adhat engedélyt a felhasználásra más személynek obszcén, immorális, fenyegető vagy jogsértő üzenetek, vagy anyagok továbbítására, vagy a jogvédett anyagok jogsértő szétosztására, továbbterjesztésére.

8.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elektronikus úton történő kommunikációval kapcsolatosan, mint például a levelezéssel, és más fórumokkal kapcsolatosan szigorú követelmények, és postázási szabályok vannak. Megrendelő vállalja, hogy ezeket az elvárásokat betartja, és hálózaton mások érzékenységére odafigyel, és amennyiben lehetséges, a Website-ot használó harmadik személyeket is ezen elvárások, és szabályok betartatására bír.

9. VIS MAIOR

9.1. Amennyiben a szerződő felek bármelyike vis maior következtében nem tudja a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben nincs helye jelen megállapodás azonnali hatályú felmondásának. A vis maiorra okot adó körülmény beálltáról bármelyik fél haladéktalanul köteles hitelt érdemlő módon értesíteni a másik szerződő felet.
Vis maior esetén a Megrendelő mentesül a jelen megállapodás 5. pontjában foglalt díjfizetési kötelezettsége alól mindaddig, amíg a Szolgáltató a vis maior miatt nem képes a jelen megállapodás tárgyát képező hirdetési szolgáltatást biztosítani.

9.2. Jelen megállapodás értelmezése szempontjából vis maiorra okot adó eseményen olyan eseményt kell érteni, amelyet a nem teljesítő szerződő félen kívül álló elháríthatatlan külső erőhatás idéz elő, így különösen természeti jelenségek, harci cselekmények, sztrájkok stb.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

10.1. A Szolgáltató jelen megállapodást azonnali hatállyal, különösen a következő esetben mondhatja fel:

10.1.1. ha a Megrendelő díjfizetési, illetve jelen megállapodásban vállalt egyéb kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget és ezt a mulasztását a Szolgáltató írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem orvosolja.

10.2. Megrendelő a jelen megállapodást azonnali hatállyal különösen a következő esetekben mondhatja fel:

10.2.1. ha a Szolgáltató a jelen megállapodás 1. pontjában rögzített adatokat 3 (három) napon keresztül - figyelemmel 8. pont rendelkezéseire - folyamatosan nem képes az interneten tartani vagy az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosan nem hibamentes, és ennél fogva rendeltetésszerű használata a Megrendelő, valamint felhasználók részére - Megrendelő írásbeli kifogása ellenére - nem biztosított;

10.2.2. ha a Szolgáltató a jelen megállapodásban rögzített egyéb kötelezettségeinek neki felróható módon nem tesz eleget, és ezt a helyzetet a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem orvosolja.

11. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

11.1. Jelen megállapodás érvényességi ideje alatt, valamint a jelen megállapodás megszűnését követő további 3 (három) évig a felek az együttműködésükkel kapcsolatban tudomásukra jutott mindenfajta bizalmas információt, illetve "bizalmas" vagy "belső használatra" jelöléssel ellátott írott anyagot üzleti titokként vagy bizalmas anyagként kezelnek, és ugyanazon védelemben részesítenek, mint saját, hasonló jellegű információikat.

11.2. A Szolgáltató a Megrendelő nevét a jelen megállapodás érvényességi ideje alatt a referencialistáján feltüntetheti mindaddig, amíg ezt Megrendelő írásban meg nem tiltja.

12. KAPCSOLATTARTÁS

12.1. Valamennyi értesítést és levelezést írásban kell rögzíteni, személyesen kézbesíteni vagy előre fizetett postai úton továbbítani. Ezen értesítések akkor tekintendők kézbesítettnek, ha:

12.2. A kapcsolatot a Megrendelő a jelen megállapodás aláírójával tartja. Ezek aktualizált elérhetősége a Szolgáltató weboldalán megtalálható. A Szolgáltató a Megrendelőt szükség esetén az adminisztrációs felületen megadott kapcsolati mezőben megadott elérhetőségen igyekszik elérni.

13. IRÁNYADÓ JOG

13.1. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Szolgáltató mindenkori székhelye, jelenleg a Hajdúböszörményi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

13.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire. Jelen megállapodásban szereplő kifejezéseket és jogintézményeket - ha jelen megállapodás másként nem rendelkezik - a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.