Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a betterjob.hu állásportál (4220 Hajdúböszörmény Bánság tér 14. mybecool.eu Kft képviseli: Pápista István cégvezető, továbbiakban: Szolgáltató) által végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére és azok védelmére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A pályázó jelen regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a betterjob.hu által fenntartott elektronikus álláskereső portál adatbázisában (a továbbiakban „Adatbázis”) önkéntesen elhelyezzem, a betterjob.hu az adatait feldolgozza (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését), annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat hozzáférhetővé tegye és továbbítsa harmadik személyek felé, akik az Adatbázist munkaerő-keresés céljából használják (a továbbiakban „Adatfelhasználók”).

A regisztráció részvétele során az Szolgáltató csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

ß 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

ß 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

ß 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hogy az adatkezelés célja munkaerő közvetítés, annak alapja pedig az Ön és a bettrjob.hu között jelen regisztrációval létrejött szerződés.

A megadott személyes adatok tekintetében a pályázót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak és a jelenlegi, aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt végzettségre, szakmai tapasztalatra vagy személyes tulajdonságaira vonatkozólag. Pályázó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyek a Szolgáltatót és harmadik személyeket a pályázó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt érik. A pályázó tudomásuk veszi azt is, hogy az általa megadott nem valós információk következtében bekövetkezett kárért vagy kellemetlenségért minden felelősség a pályázót terhelik.

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a betterjob.hu okkal feltételezi, avagy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, avagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, a betterjob.hu-nak jogában áll az elhelyezett Személyes Adatokat az Adatbázisból eltávolítani.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a betterjob.hu az Adatfelhasználókkal nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így tehát nem felelős semmilyen kárért, amely a pályázót a betterjob.hu szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Adatfelhasználóval munkaszerződést köt a pályázó, azt a betterjob.hu közvetítői szerepvállalása nélkül teszi, és a betterjob.hu nem tartozik felelősséggel semmilyen, az Adatfelhasználó által pályázónak tett ígéretért, sem pedig a szóban forgó munkaszerződés feltételeinek betartásáért.

Pályázó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a Személyes Adatokat az Adatbázisba illeszti, a betterjob.hu nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít.

Pályázó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztassa a regisztráció során pontosított, az önéletrajzban szereplő adatainak megfelelő ajánlatokról, álláslehetőségekről, a weboldallal kapcsolatos információkról.

Pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy az adatok kezelésére és feldolgozására a betterjob.hu munkatársai jogosultak, az adatkezelés ideje – a munkaerő közvetítés céljának megfelelően – határozatlan. Az adatokat az betterjob.hu munkatársai ismerhetik meg.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a betterjob.hu munkatársa kérheti saját személyes adatai pontosítását, frissítését. Pályázónak bármikor jogában áll adatait töröltetni.

A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelem az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:

Cím: 4220 Hajdúböszörmény Bánság tér 14.
E-mail: ugyfelszolgalat@betterjob.hu

Tisztelt látogatónk! Amikor Ön a betterjob.hu állásportál szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal saját adatait is átadja részünkre. Ennek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az Ön hozzájárulásával (regisztrációs formula kitöltése) kerül birtokunkba. Az Ön személyes adatait a Portál üzemeltetői törvényesen és tisztességesen kezelik, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy ne csak általánosságban, hanem az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatban is részletesen tájékoztassuk Önt adatai sorsáról, ismerje meg adatkezelési elveinket, és ahol lehet, legyen választási lehetősége adatainak kezelését illetően

A felhasználói adatok nyilvános, internetes felületről való levétele, törlése nem jelent egyet az adatok fizikai megsemmisítésével. Az adatokat minden esetben megőrizzük.

A Felhasználó a betterjob.hu szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. A látogatóknak a felhasználási feltételekhez kell tartania magát.

Tudomásul veszi, hogy jogai megsértése esetén jogosult tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen (a betterjob.hu a fenti elérhetőségek bármelyikén), illetve eredménytelen vitarendezés esetén jogosult a jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulni.